บริษัท ธนาทิพย์ จำกัด (ยูดีทาวน์อุดร)

บริษัท ธนาทิพย์  จำกัด (ยูดีทาวน์อุดร)

บริษัท ธนาทิพย์ จำกัด (ยูดีทาวน์อุดร)

บริษัท ดำเนินธุรกิจด้านโรงแรม,ศูนย์ประชุมสัมนาที่ใหญ่ที่สุดใน จังหวัดอุดรธานี เป็นหนึ่งธุรกิจในเครือ ยูดีทาวน์อุดรธานี
ด้วยเงินลงกว่า 500 ล้านบาท

Cookies

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.

Accept